Algemene Voorwaarden

Klik op de volgende link om de voorwaarden te downloaden in PDF formaat: Algemene Voorwaarden Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind

Algemene Voorwaarden Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind


Beroepsprofessionaliteit

De vaktherapeut is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op fvb.vaktherapie.nl.

De hoofdbehandelaar/vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te
kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u de procedure volgen die is vermeld op de website waar ons klachtenreglement staat uitgelegd.

Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende
situatie verkeert (bijvoorbeeld bij ernstige fysieke of emotionele bedreiging/geweld), heeft de therapeut de plicht om dit te bespreken met zowel cliënt als ouders/verzorgers. In specifieke gevallen heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan ook melding te doen bij externe instanties.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Behandeling

De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening
schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
De sessies vinden indien mogelijk iedere week op een vaste tijd plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Tijdens de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt besproken met de
ouders/verzorgers/betrokkenen en eventueel het kind. Middels verslaglegging en/of gesprekken
worden de betrokkenen op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind in relatie tot het
behandelplan.
Onderdeel van de behandeling is het betrekken van ouders/verzorgers/betrokkenen bij het proces. Dit doen we door middel van behandelplan- en evaluatiebesprekingen en overlegmomenten.
Het kan zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch, via email of via de app/sms tussentijds kenbaar maken.

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg bepaald wat de vervolgstappen in de behandeling worden.

Kosten
De tarieven worden jaarlijks aangepast bij aanvang van een nieuw kalenderjaar of tussentijds
wanneer de marktconforme tarieven wijzigen. Deze zijn op te vragen bij de administratie.
Bij ingeplande behandelplan- en evaluatiebesprekingen wordt een volledige sessie tegen marktconform tarief in rekening gebracht.
Bij tussentijdse overlegmomenten, zoals een telefonisch contact, het aansluiten bij een overleg op
school of andere voorkomende situaties, waarbij ruimschoots tijd van de therapeut wordt gevraagd,
kunnen hier naar redelijkheid kosten aan verbonden zijn en in rekening worden gebracht.
Let op:
Indien u bij/voor/tijdens het aangaan van de behandelovereenkomst;
– onder curatele gesteld bent of wordt,
– onder bewindvoering staat of komt te staan,
– onder beschermingsbewind staat of komt te staan,
– opgenomen bent of wordt in de WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen),
– er een (persoonlijk) faillissement dreigt of
– op enige andere manier niet gemachtigd bent om zelfstandig over uw inkomsten te beschikken en/of daarvan gebruik te maken,
dan geeft u dit voorafgaand aan de therapie of bij wijziging in uw situatie per direct door via administratie@pmktvoormijnkind.nl
Dit dient u ook te doen als uw (ex)partner, of eventuele andere persoon met bevoegd gezag over het kind aan (een van) deze voorwaarden voldoet.

Als de behandeling van de therapie wordt vergoed door uw gemeente, dan zorgen wij voor de
facturering richting de gemeente. In sommige gevallen dient u dan nog eerst een gedeelte van de
kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren, wij sturen dan de benodigde factuur hiervoor naar u op.
Uw gemeente kan deze werkwijze aan u uitleggen, Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind staat buiten deze afspraken en regelingen.
U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U moet hiervoor contact opnemen met gemeente en/of zorgverzekeraar.
– Indien u bij deze verplichte navraag bevestigd heeft gekregen dat u een vergoeding krijgt, dan dient u ons op schrift hiervan een bewijs te tonen. Zolang u dat niet kunt tonen, zijn de zorgkosten voor eigen rekening en tegen het particuliere tarief. Zorg er dus altijd voor dat u een bevestiging heeft van de met u gemaakte afspraken om verwarring te voorkomen. Bij bekostiging via de gemeente krijgt Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind rechtstreeks de bevestiging voor het leveren van zorg, ook hierbij dient u zelf bij ons na te gaan of deze bevestiging is ontvangen en indien nodig (wanneer wij deze (nog) niet hebben ontvangen) aan ons te overhandigen vanuit uw eigen administratie.
– Indien de door u afgenomen zorg niet (meer) wordt vergoed door een partij waarmee wij een dekkend contract hebben afgesloten, bent u zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van de zorg. Er kan hiervoor een ander tarief gelden, bijvoorbeeld wanneer uw gemeente de zorg niet meer bekostigt en u over gaat naar een particulier traject.
– Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind informeert u zo goed als mogelijk, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor onduidelijkheden en/of onjuistheden waarover uw gemeente of zorgverzekeraar u had kunnen/moeten informeren.
– Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind draagt geen verantwoordelijkheid voor elders verkregen en mogelijk onjuiste informatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de facturen die u heeft ontvangen van Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind. De facturen dienen volledig te worden betaald binnen de betalingstermijn zoals op de factuur vermeld staat.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bedragen die door andere partijen voor u worden vergoed (bijvoorbeeld via PGB of andere financiers van de zorg) binnen de gestelde termijn af te dragen aan Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind. Mocht u een betalingsregeling willen treffen dan kunt u daarvoor vooraf contact met ons opnemen voor de afloop van de betalingstermijn, mogelijk kunnen we hierover dan afspraken maken. Gespreide betaling zonder overleg wordt niet geaccepteerd.
Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind zal daarmee te allen tijde uit eventuele (betalings)regelingen blijven, die u met andere partijen dan Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind heeft afgesloten.
Bij niet tijdige betaling zullen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.
Mocht volledige betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
Indien u meerdere keren te laat bent met uw betalingen, dan brengen wij extra administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten ziet u dan op uw volgende factuur.
Facturen worden in beginsel verstuurd aan het begin van de maand, volgend op de maand waarin de
sessies hebben plaatsgevonden.
Indien (door omstandigheden) niet alle facturen in de volgende maand aan u worden gefactureerd,
betekent dat niet dat er geen betalingsverplichting voor de geleverde diensten is. U krijgt in dat geval op een later moment alsnog een factuur.

Annulering van een afspraak/ no show

Mocht u een afspraak vergeten zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn de afspraak na te komen en deze niet uiterlijk 24 uur (één werkdag) van tevoren te hebben geannuleerd dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht.
Het bedrag wat in rekening wordt gebracht bedraagt €40,-
Wij hanteren hierbij een recidivebeleid, wat inhoudt dat de vergoeding voor een te late annulering start bij €40,- (<50% sessietarief) en kan oplopen tot 100% van het sessietarief bij herhaling.

Wijzigingsbeding algemene voorwaarden

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.

Centrum voor Kind en Gezin Geldrop/ PMKT voor mijn Kind is aangesloten bij de volgende vakverenigingen:

Nederlandse vereniging voor Psychomotorische Kinder Therapie (NVPMKT)

Nederlandse vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)